കൂടുതൽ വായിക്കുക
നിരകൾ

യന്ത്രങ്ങൾ നമുക്കായി വരുമ്പോൾ നാമെല്ലാവരും അപൂർവമായിരിക്കും

അഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനാകാൻ പരിശീലനം നടത്തിയിരുന്നു, ഇതെല്ലാം മൊബൈലിലെ രക്തം പോലെയായിരുന്നു - കാരണം എന്റെ സ്ഥലത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും അപകടകരമായ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുണ്ട്. അൽ‌ഗോരിതം ഇതിനകം ഒരു ലളിതമായ വാചകം തയ്യാറാക്കാൻ‌ കഴിയുന്നതിനാൽ‌ ...

കൂടുതൽ വായിക്കുക